Polityka prywatnosci

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników Europejskiego Kongresu Małych i Średnich PrzedsiębiorstwAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach przy ulicy Opolska 15 (dalej: „Administrator”).

I. Dane kontaktowe Administratora:32/35 111 80/90, e-mail: rig@rig.katowice.pl

II. Poniżej wskazujemy cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1. w celu rejestracji Pani/Pana udziału w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej „Kongres”), założenia indywidualnego konta w systemie rejestracji, zorganizowania Kongresu i jego przeprowadzenia oraz sprawnej komunikacji i przekazu informacji dotyczących udziału w Kongresie, 2. w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Kongresu wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 3. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda, 4. w celu marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 6. w celu oceny organizacji Kongresu, badania satysfakcji z uczestnictwa w Kongresie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 7. w celu realizacji kontaktu, wymiany informacji i danych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, 8. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem,

III. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.

IV. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania Kongresu, a po jego zakończeniu do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora - na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które Pani/Pan wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: a) podmiotom, z usług których Administrator korzysta w związku z organizacją Kongresu, w tym firmie obsługującej rejestrację uczestników Kongresu, firmie obsługującej Kongres w obszarze PR. b) innym tj.: partnerom biznesowym w celu dokonywania akcji marketingu bezpośredniego oraz świadczenia usług droga elektroniczną.

VII. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

IX. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

X. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

XI. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XII. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie.

XIII. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych może Pani/Pan utracić możliwość wzięcia udziału w Kongresie jak również brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Kongresem.